Bilim Felsefesi arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Aranan Kitap & Sanat ve Siyaset Yazıları Bedava Pdf İndir
Bilim Felsefesi / Ocak 16, 2018

Aranan Kitap & Sanat ve Siyaset YazılarıAnarşizmler, Anarşizmin Geçmişi ve  ve Tarihleri, Postmodern Bir Kız Sevdim, Hiç Kimseyi İlgilendirmeyen Kişisel Bir Felaket gibi çeşitli yapıtlar üreten Süreyyya Evren, Aranan Kitap’ta sanat ve siyaset üzerine eğiliyor. Bunu da Deleuzecü anlamda “kıvrım”lar, çatallanmalar oluşturarak yapıyor. Nicolas Bourriaud, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, Lars von Trier, Jean Dubuffet, Halil Altındere, Sacher Masoch, Franz Kafka, Beral Madra gibi “ara-lık”lara uğradığı bu disiplinleraşırı çalışmasında Süreyyya Evren, sanat, siyaset, felsefe, edebiyat gibi disiplinleri herhangi bir hiyerarşi oluşturmadan bir araya getiriyor.

Tarihin Adları & Bilgi Poetikası Alanında Bir Deneme Bedava Pdf İndir
Bilim Felsefesi / Ocak 12, 2018

Tarihin Adları & Bilgi Poetikası Alanında Bir Deneme21. Son yirmi-otuz yılda tarihin bir anlatıdan özellikle de Napolyon veya Kanuni Sultan Süleyman gibi “büyük adlara” ilişkin birtakım anlatılardan ibaret olup olmadığı çok soruldu. Jacques Rancière tarihçilerin söylemini başka açılardan mercek altına alıyor: Jules Michelet, Fernand Braudel ve Annales okulu mensupları ile E. P. Thompson gibi tarihçilerin üslup ve anlatım tekniklerini siyaset ve bilim felsefeleri açısından inceliyor; tarihçiliğin dil ve edebiyatla ilişkisini masaya yatırıyor. Rancière, yepyeni bir araştırma alanı oluşturan bu üslup incelemesine “bilgi poetikası” adını veriyor. Böylesine özgün bir düşünme, araştırma ve eleştiri sürecini temsil eden Tarihin Adları, Rancière’in en özel kitaplarından biri. Filozofun sadık takipçilerinin yanı sıra, tarihyazımı ile tarih felsefesine, sosyal bilimlerin söylem ve yöntem sorunlarına ilgi duyan okurların merakla okuyacağını tahmin ettiğimiz bir metin.

Majik Arhidox 1-2 & Simya ve Maji Bedava Pdf İndir
Bilim Felsefesi / Ocak 7, 2018

Majik Arhidox 1-2 & Simya ve MajiBu kitap, tüm dünyanın Paracelsus ismiyle bildiği büyük filozof-mistik, okültist, tabiat araştırmacısı, hekim ve şifacı Phillipus Theophratus Bombastus von Hohenheim’nin simya ve maji yazılarının Türkçe dilindeki ilk derlemesidir. Kitabın ilk kısmı, kısmen sembolik bir dilde gezegenlerin simya sırlarını ve metal tentürlerinin hazırlanışını açıklamıştır. İkinci kısmı ise maji sanatına ayrılmıştır. En gizli sırlardan biri olan bu Sır, kendi kötü ve cani planlarına alet edebilecek ahlaksız insanların eline geçmemesi için Kadimler tarafından gizli tutuldu.Bu yüzden Tanrı’nın bu hediyesini elde eden sizlerden rica ediyoruz, Kadimleri taklit edin, bu Sırrı gizlice kullanın ve onu muhafaza edin. Çünkü değerini düşürürseniz veya incileri domuzların önüne sererseniz, o zaman her şey için Tanrı’nın – Büyük Yargıç’ın ve İntikamcı’nın mahkemesine verileceksiniz. Bu Sanat, Tanrı’nın tüm kötülüklerden çekinmeyi bağışladığı özel bir kişiye tam olarak açılır, çünkü böyle bir insanın bilgeliği, hiçbir zaman bu Sanat’ı öğrenemeyecek binlerce evladının toplamından fazladır.Paracelsus

Şipşak Marx Bedava Pdf İndir
Bilim Felsefesi / Aralık 17, 2017

Şipşak MarxKomünist Manifesto, “Avrupa’nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor – komünizm  hayaleti” cümlesiyle başlar… “Bugüne kadarki tüm toplum tarihi, sınıf savaşımları tarihidir” özlü bilgisiyle devam eder ve “zincirlerinden başka kaybedecek şeyi olmayanlara” seslenerek herkesin bildiği şiarla sona erer: “Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!” Şaşırtıcı bir şekilde bu cümleler hâlâ revaçta… Marx, ölümünün üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçmesine ve onun sistemine dayanan siyasi rejimler çökmüş olmasına rağmen günümüzün hâlâ yükselen trendi, tekrar keşfedilen değeri… Hem yöneticiler hem de küresel ekonomi alanındaki gelişmelere eleştirel yaklaşanlar, günümüzü anlamanın en iyi yolunun Marx’ın fikirlerine başvurmak olduğunu düşünüyor. Bu gerçeklikten yola çıkan Marx uzmanı Robert Misik, tartışmasız en etkili Alman düşünürünü derli toplu bir biçimde anlatırken, onun fikirlerini ve kitaplarını ustalıkla tanıtıyor.

Dil ve Maddecilik Bedava Pdf İndir
Bilim Felsefesi / Aralık 13, 2017

Dil ve MaddecilikYapısalcılık ve göstergebilim, bu yüzyılda inceleme alanının en anlamlı ve gelişmiş dizgesi olmuştur. Günümüzde şaşırtıcı oranda inceleme alanı ve disiplinlerin çekim merkezi olmuştur. Dili bir göstergeler dizgesi olarak incelemek insanoğlunu toplumsal, tarihi ve bir toplumun nasıl işlev gördüğünü anlamak için yeni bir çığır açmıştır. Elinizdeki eser, göstergebilim ve yapısalcılığın labirentlerinden geçen kapsamlı ve duru bir yol göstericidir. Bu yapıt, Barthes ve Kristeva gibi yazarlarca üretilmiş en son köktenci yenilikler üzerinde yoğunlaşarak, dilin maddeci kuramının Saussure’ün gösterge kavrayışına dayalı olduğunu savunan yapısalcılığın ve göstergebilimin erken önvarsayımlarını betimler. Ayrıca bu önvarsayımların, Alrhusser’in Marksist ideoloji kuramını geliştirmesini izleyen yazılar ve Lacan’ın, Freud’u yeniden okuması eylemince mücadeleye nasıl çağrıldıklarını gösterir. Kitabın yazarları, bu düşünceleri gözönünde bulundurur ve onların dil kuramları ve sanatsal uygulam üzerindeki etkilerini bulgularlar.Tüm karmaşıklıklarında anlaşılmıştır ki, yapısalcılık ve göstergebilimce katlanılan özeleştirinin geniş kapsamlı sonuçları bulunmaktadır. Yapıt – ortak sorunları temelinde, yani dil temelinde, iki disiplinin-psikoanaliz ve Marksizmin- toplumun ve onun konularının yeni bir anlayışını üretmiştir. Yazarlar, bu anlayışın (kavrayışın) dilin, ideolojinin ve tarihin eklemlemesini (söyleyişine) ilgilendirdiklerine inanırlar. O, öznenin özdeşliği ve göstergenin kavramlarıyla birlikte geleneksel Marksist ideoloji kuramının eleştirel bir biçimde yeniden incelenmesini üretmiştir. Böylece gerçekten öznenin maddeci kavranışı gelişmiş oldu: hem devrimci bir kuram hem de devrim kuramı…

Tarihin Adları & Bilgi Poetikası Alanında Bir Deneme Bedava Pdf İndir
Bilim Felsefesi / Kasım 24, 2017

Tarihin Adları & Bilgi Poetikası Alanında Bir Deneme21. Son yirmi-otuz yılda tarihin bir anlatıdan özellikle de Napolyon veya Kanuni Sultan Süleyman gibi “büyük adlara” ilişkin birtakım anlatılardan ibaret olup olmadığı çok soruldu. Jacques Rancière tarihçilerin söylemini başka açılardan mercek altına alıyor: Jules Michelet, Fernand Braudel ve Annales okulu mensupları ile E. P. Thompson gibi tarihçilerin üslup ve anlatım tekniklerini siyaset ve bilim felsefeleri açısından inceliyor; tarihçiliğin dil ve edebiyatla ilişkisini masaya yatırıyor. Rancière, yepyeni bir araştırma alanı oluşturan bu üslup incelemesine “bilgi poetikası” adını veriyor. Böylesine özgün bir düşünme, araştırma ve eleştiri sürecini temsil eden Tarihin Adları, Rancière’in en özel kitaplarından biri. Filozofun sadık takipçilerinin yanı sıra, tarihyazımı ile tarih felsefesine, sosyal bilimlerin söylem ve yöntem sorunlarına ilgi duyan okurların merakla okuyacağını tahmin ettiğimiz bir metin.

Keşfu’z- Zunün (5 Cilt Takım) Bedava Pdf İndir
Bilim Felsefesi / Kasım 22, 2017

Keşfu’z- Zunün (5 Cilt Takım)Kâtip Çelebi 1609’da İstanbul’da doğmuş ve 1656’da orada vefat etmiştir. Asıl adı Abdullah’tır, Hacı Halife olarak da anılır. İyi bir eğitim gördü ve babası gibi devlet memuru oldu. Ordu ile birlikte çeşitli seferlere katıldı, bu arada hacca gitti. Gezdiği yerlerde karşılaştığı olaylar bilgi ve tecrübesini artırdı, bir akrabasından kalan yüklü bir mirası kitap satın almak için harcadı. Hayatının son yıllarını öğrenmeye, öğretmeye ve yazmaya adadı. Araştırıcıydı ve döneminde az rastlanır derecede dışa açık bir kişi idi. Bir çok bilim dalında öğrenci yetiştirecek düzeyde bilgi sahibiydi. Tarih konusundaki Cihânnümâ, deniz seferleri konusundaki Tuhfetü’l-Kibâr, güncel tartışma konuları hakkındaki Mîzânü’l-Hakk başta olmak üzere yirmiden fazla eser yazmıştır.Küşfü’z-Zunûn Kâtip Çelebi’nin en önemli eseridir. Bu eser bir bibliyografyadır. Baş tarafına bilim felsefesi hakkındaki bir başlangıç kısmı ilave edilmiştir. Kâtip Çelebi bu eserde 9.000’den fazla yazar ve 15.000 civarındaki bilim dalı hakkında bilgi vermiştir.Keşfü’z-Zunûn 1835-1858 yılları arasında Gustav Flugel tarafından latinceye çevrilerek Leipzig’de basılmıştır. Petis de la Croix tarafından fransızcaya çevrildiği söylenmişse de de bu güne kadar bu çeviri ele geçmemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Prof. Dr. Şerefeddin Yaltkaya ve Rifat Bilge tarafından eserin yayına hazırlanan arapça metnini ilk olarak 1941-1943 yıllarında, ikinci olarak 1971-1972 yıllarında İstanbul’da yayımlamıştır