Hadis-Sünnet arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
Buhari ve Müslim’in İttifak Ettiği Hadislerden 40 Hadis Bedava Pdf İndir
Hadis-Sünnet / Ocak 1, 2018

Buhari ve Müslim’in İttifak Ettiği Hadislerden 40 HadisYüce Allah, Resulü Hz. Peygamber (s.a.v)’ i alemlere rahmet olarak göndermiştir. Allah Resulü sağlığında suret ve sireti ile ashabı başta olmak üzere bütün insanlara örnek olmuştur. Onun davranış ve sözleri ashabı için model olmuş, kendisini yakinen tanıyan Yahudi ve müşrikler de onun doğruluk ve dürüstlüğünü takdir etmişlerdir. Vefat ettikten sonra da tarihin her döneminde o bütün Müslümanlar için örnek ve hidayet rehberi olmuştur. Onun nurlu sünneti tarih boyunca başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanlığın yolunu aydınlatmıştır. O bakımdan Hz. Peygamber’in sünnetini çok iyi tanımak ve tanıtmak her müslümanın en önemli görevlerinden birisidir. Sünnetini ve siretini tanıtacak en değerli malzeme ise hiç şüphesiz Allah Resulünün bizzat kendi sözleri ve davranışları yani hadisleridir. Elinizde bulunan bu kitap işte sadece bu amaca yönelik kaleme alınmıştır.

İlk Dönem Sufileri ve Hadis & Hakim et-Tirmizi Örneği Bedava Pdf İndir
Hadis-Sünnet / Kasım 30, 2017

İlk Dönem Sufileri ve Hadis & Hakim et-Tirmizi ÖrneğiHadîsleri anlama ve yorumlamaya yönelik disiplinlerden ikisi hiç şüphesiz fıkıh ve tasavvuftur. Fıkıh, dış/zâhir hayatımızla; tasavvuf, iç/bâtın deneyimlerimizle ilgilenmektedir. Her iki yönelişin hem amaçları hem de kullandıkları terminoloji farklıdır. Fıkhî yöneliş hadîsleri dilsel ve hukuksal bir metin olarak gördüğü için kullandığı terminoloji de ona uygun olarak ortaya çıkmıştır. Tasavvufî yöneliş ise hadîslere işarî ve batınî açıdan yaklaştığı için kullandığı terminoloji de ona uygun olarak oluşmuştur. Fıkhî yönelişte bu durum lafzın delâletleriyle ve lafzı açıklık-kapalılık bakımından gösteren kavramlarla ayrıntılı bir şekilde ifade edilirken; tasavvufî yönelişte mezkûr içsel durum hakikat, hikmet, bâtın, sırr gibi kavramlarla ve sade bir şekilde ifade edilmiştir. Fıkhî yönelişte metin-olgu arasındaki ilişki daha ziyade metinden yola çıkılarak oluşturulurken; tasavvufî yönelişte metin-olgu arasındaki ilişki anlayanın tecrübesinin de dahil olduğu karşılıklı etkileşim ve inşaya dayanmaktadır. Bundan dolayıdır ki, tasavvufî şerhler anlamın kendisinden ziyade anlamın hikmeti, nedeni üzerinde durmuşlardır. Özellikle Hakîm et-Tirmizî’nin Nevâdiru’l-usûl ve Kitâbu’l-menhiyyât adlı eserinde bunun bol örnekleri bulunmaktadır. Diğer şerhlere nazaran tasavvufî şerhlerde lafzın bizzat kendisini anlamanın yanında anlayan öznenin psikolojik aktivitesi de metne katılmıştır.

Ayet ve Hadislerle Kendini Tedavi Et Bedava Pdf İndir
Hadis-Sünnet / Kasım 25, 2017

Ayet ve Hadislerle Kendini Tedavi EtKur’an hem şifa ve hem de hayat düsturudur. İslâmî ilimler ve tıp akademisi, Amerika’nın Florida eyaletinde birçok hastanın üzerinde, Kur’ân’ın okunması ile hastaların tedavi edilmesi konusunda gerçekleştirmiş olduğu deneyler kanıtlamıştır ki Kur’ân, insan ruhuna etki etmekte ve sakinleştirmektedir. Bu hastaların yüzde doksan yedisinin üzerinde bizzat görülmüştür. Öyle ki hastaların sinir sistemlerinin yüksek dereceleri kendiliğinden düşmüştür. Bu müessesenin gerçekleştirmiş olduğu deneme programı Müslüman ve Müslüman olmayan, Arapça konuşan ve konuşmayan insanlar üzerinde Kur’ân okuyarak yapmış olduğu denemenin tesirini ve ne derece etkili olduğunu kanıtlamış ve ortaya koymuştur.Nihayet tıbbî ilimler araştırma müessesesi, denemeye tabi tutulan hastalardan yüzde doksan yedisinin Kur’ân tilavetinden etkilendiğini ve ruhlarının lezzet alıp sukûnete erdiğini beyan etmiştir.