Hayat arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
İman ve Hayat Bedava Pdf İndir
Hayat / Ocak 3, 2018

İman ve HayatCemiyet, din ve iman olmadan orman cemiyetidir, isterse tepesinde medeniyet şimşekleri çaksın. Orada hayat zorbanın ve kuvvetlinindir; faziletlinin ve muttakinin değildir. O cemiyet mutsuz ve bedbahttır; isterse refah içinde yaşasın ve nimet içinde yüzsün. O cemiyet basit ve ucuz bir cemiyettir. Çünkü onu meydana getiren fertlerin gayesi karın ve göbek şehvetinden ileri geçmez. Onlar, “Hayvanlar gibi zevklenir, hayvanlar gibi yer, içerler.” Ne kadar ilerlerse ilerlesin, ne kadar genişlerse genişlesin maddi ilmin insanlara huzur ve saadet vermeye gücü yetmez. Çünkü ilim yalnız hayatın maddi tarafını yükseltir; uzağı yakın eder. Bunun içindir ki asrımıza “sürat çağı” ve “mesafeleri yenme çağı” adını vermişlerdir. Fakat hiç kimse ona ”fazilet” veya “sükûnet” ya da “beşerin mutluluk çağı” adını ver(e)memiştir. Maddi ilim insana birçok alet ve edevat vermiştir, ancak ona kıymet vermemiş ve uğrunda ölümü göze alabileceği bir hedef göstermemiştir. Çünkü bu, ilmin vazifesi değildir ve onun ihtisas sahasına da girmez. Bu, ancak ve ancak dinin ihtisas sahasına girer.

Kerbela Mersiyeleri Bedava Pdf İndir
Hayat / Aralık 21, 2017

Kerbela MersiyeleriHazret-i Hüseyin Efendimizin, Hazret-i Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) torunu, Hazret-i Ali’nin (kerremellahu vecheh) oğlu, Kerbelâ’da Yezîd tarafından 10 Muharrem 61/10 Ekim 680 tarihinde hunharca öldürülerek Şehîdlerin Efendisi olduğunu ve O’nun şehîd edilişinin Müslümanların gönlünde kapanmaz bir yara, sönmez bir ateş, tarifsiz bir acı ve hüzün bıraktığını biliyoruz.Geçmişten bugüne kadar bu elim hadiseyi yüreklerini dağlaya dağlaya dile getiren, gözlerinden kanlı yaşlar akıta akıta mısralara döken yüzlerce şâir, sûfi olmuştur. İşte onlardan birisi de son devrin önde gelen sûfî şâirlerinden, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’ın ifadeleriyle hem zâhiren ve hem de bâtınen ümmetin büyüklerinden sayılan, her hâl ve hareketi Hazret-i Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnet-i seniyyelerine dayanan, Hak yolunda ulaştığı yüksek mertebe, kendisi ile konuşup müşerref olanlarca malûm olan, Kâdiriyye’nin Enveriyye şubesinin müessisi Osman Şems Efendi Hazretleridir.Kâmil bir velî, Muhammedî irfânın gülbahçesinde yetişmiş bir büyük gül olan Osman Şems Efendi Hazretlerinin olanca varlığı ile andığı Cenâb-ı Hak’tır. Övdükleri, insanlığın ezelî ve ebedî efendisi Fahr-i Kâinât Peygamber Efendimiz’dir. Ehl-i Beyt’tir bu arada bilhassa “Şehidler Şâhı” Hazret-i Hüseyn’dir, Dört Halife’dir, Üveysü’l-Karânî, Allah’ın, başta Abdülkâdir-i Geylânî olmak üzere ulu velîleri ile mürşidi Ünyeli Abdürrahim Efendi Hazretleridir.Bu çalışma, Osman Şems Efendi Hazretlerinin, Hazret-i Hüseyin Efendimizle ilgili olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla biri müstakil basılmış olmak…

Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme Sınavı Bedava Pdf İndir
Hayat / Aralık 20, 2017

Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme SınavıHedef, illa ve her şeye rağmen “Müslüman” kadroların yönetmesi değil, evet Müslüman kadroların, ama mutlaka İslâmî hükümlerle ve adâletle yönetmesi olmalıdır. Zaten böyle yapmadıklarında akîdevî bir sapma da yaşanmakta ve Allah’ın tehdidine muhatap olunmaktadır. Müslüman’ın siyasal alandaki hedefi, kulluk eksenli bir hayat tasavvuru içinde sadece Allah’a kulluk yaparak, O’nun rızasını kazandıracak tavizsiz İslâmî mücadele ile toplumsal dönüşüme vesile olarak, Allah’ın vaat ettiği İlâhî yardımını celp etmeye çalışmak (Muhammed Suresi, 47/7), Allah’ın hükümlerine dayalı İslâmî adâlet sisteminin gelmesine zemin hazırlamak olmalıdır. Doğru ve sahih bir din anlayışını topluma taşıyabilmek için, toplumun vahyîn belirleyiciliğine ve tevhidî akîdeye doğru dönüşümüne vesile olabilmek için, öncelikle hiçbir şartta ve hiçbir gerekçeyle taviz verilmemesi gereken ve değiştirilemez, terk edilemez vahye dayalı temel ilke ve değerlerde ısrar eden, vahyîn şâhidliğini âdil ve emin bir kimlikle ortaya koyan dâvetçi kadrolara ihtiyaç vardır. Kendilerini, bâtıl kavram ve modellere bulaşmadan özgün İslâmî kavramlarla tanımlayan, bu durumdan bir eziklik ve kompleks duymayan, vahyîn getirdiği kavram, ilke ve değerleri eylem ve söylemlerine egemen kılmaktan ve bunları bıkmadan, yorulmadan sürekli yaşayarak topluma taşımaktan usanmayan ve utanmayan, tam tersine onur duyan şahsiyetli müslümanlara ihtiyaç vardır. İstikrarlı, zikzak çizmeyen düşünce seyri ve süreklilik arz eden çabalarıyla istikametini bozmadan yürüyen örneklerin çoğalıp yaygınlaşmasına…