Alt-Kültürler arşivleri - Bedeva Pdf Kitap İndir
İran’ın Sınır Boylarında Göçebeler & Şahsevenlerin Toplumsal ve Politik Tarihi Bedava Pdf İndir
Alt-Kültürler / Ocak 21, 2018

İran’ın Sınır Boylarında Göçebeler & Şahsevenlerin Toplumsal ve Politik TarihiRichard Tapper’ın bu büyüleyici eseri, İran’ın önemli göçebe gruplarından biri olan Şahsevenlerin siyasal ve sosyal tarihini anlatmaktadır. Otuz yıldan fazla süren etnografik alan çalışması ve kapsamlı belgesel araştırmalara dayandırılan bu hikâye, trajik olduğu kadar dramatiktir de. Eserde, kabilelerin 17. yüzyıla uzanan esatiri (söylensel) kökleri, 18. yüzyılda bir kabile konfederasyonu halinde birleşmeleri, Pehlevi Şahları döneminde ekonomik ve siyasal etkinliklerinin sistematik olarak azalmaya başlamasıyla gündeme gelen çöküşleri anlatılır. Konfederasyon artık var olmamakla birlikte, birkaç bin Şahseven göçebe ailesi hâlâ sınır boylarında göçlerini sürdürmekte ve İranlıların büyük bölümü de, onları Şahseven kimlikleriyle kabul etmektedir. İran’ın Sınır Boylarında Göçebeler, bu konu ile ilgili üç farklı söyleme katkıda bulunmak için yazılmıştır. Bunlardan birincisi, Şahsevenlerin kökleriyle, konfederasyonun nasıl ve ne zaman kurulduğuyla ilgilidir. İkincisi, kabilenin siyasal ve sosyal oluşumlarında ortaya çıkan değişikliklerin, devletlerle olan ilişkilerini nasıl etkilediğini irdeler. Üçüncüsü ise, tarihle kimlik arasındaki ilişkiyi ele alır ve belli bir grup insanın farklı kimlik oluşumlarının, geçmişle ilgili görüşlerini nasıl belirlediğini ve bunu nasıl yansıttığını sorgular. Richard Tapper’ın bölge tarihine ve antropolojisine dışarıdan yaklaşımı, her iki disiplindeki kurumsal tartışmalara önemli katkılarda bulunabilecek niteliktedir.

İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar Bedava Pdf İndir
Alt-Kültürler / Ocak 18, 2018

İzmir Büyükkent Bütününde RomanlarRoman kültürü birçok gelenekleriyle çeşitlilik göstermektedir. Dünyanın hemen her yerinde 2000’li yıllarda 20milyondan fazla Romanın yerleşik olduğu bilgisi kayıtlarda yer almıştır(?). 2014 yılına ilişkin olarak Avrupa’da10 milyondan fazla Romanın yaşadığı yayınlarda belirtilmektedir. Aslında resmi kayıtlardan kesin bir sayıçıkarmak mümkün değildir. Birçok Roman, sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlerle kendi etnik orijininiaçıklamamaktadır. Bu tespit ülkemiz için de doğrudur. Geçmişte Yahudilerle birlikte benzer acıyı ve diaspora’yı “Avrupalı Romanların” da yaşadığını bilmekteyiz.Avrupa Konseyi, sadece geçmişin utancını değil, bugüne uzanan insan hakları tanısı gereklerinin yerinegetirilmesindeki sorumluluğu da üstlenerek, Romanlara ilişkin sorunları giderek artan oranlarda uluslararasıkamuoyunun gündemine getirmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Romanlara yönelik çalışmaları;ırkçılıkla mücadele, tahammülsüzlük, sosyal dışlanmanın önlenmesi ve azınlıkların korunması ana başlıklarındayürütülmektedir. Bu kitap, İzmir örnekleminde seçilen mahallelerdeki Roman profilinin ve bu mahallelerde yaşayan Romanlarınsorunlarının disiplinler arası değerlendirilmesini hedeflemektedir. Araştırma, Roman yerleşiklerimizin çeşitlitoplumsal sorunlarının ve sürdürülebilirlik değerlerinin anlaşılmasına yönelik toplumsal farkındalığınsağlanmasında yol gösterici bir hedefe sahiptir. Bu zahmetli ve emek ürünü olan araştırmamızın okuyucuyafaydalı olmasını dileriz.

Türkiye ve Çevresindeki Yörükler ve Türkmenler Olarak Türkler-Ermeniler-Çerkezler-Kürtler-İsrailoğulları-Araplar Bedava Pdf İndir
Alt-Kültürler / Ocak 13, 2018

Türkiye ve Çevresindeki Yörükler ve Türkmenler Olarak Türkler-Ermeniler-Çerkezler-Kürtler-İsrailoğulları-AraplarEserimin ana fikri 21.yy’ la giren farklı kavimlerin farklı unsurları, fertlerinin geçmişte çok farklı gen karışımlarıyla bir ülkede birlikte yaşama mecburiyetine yeni çözümler aranmasıdır. Geleceğin medeni yaşantısının nasıl olması gerektiğini, farklı soyları, kültürleri, inançları irdeleyerek bulabilir miyiz? Geçimsizlik sebepleri bulunarak olumlu birleştirici yapıların temel unsurları nelerdir? Akıl yürütme güçlendikçe problemlerimiz azalabilecek mi? Bilimler ilerledikçe insan mutluluğu genelleşecek mi? İnanç doğruluğuna yaklaştıkça farklı inançları nasıl birleştirip, zıtlaşmaları nasıl azaltabiliriz? Son yüzyılın başında da Ön Asya’ da, Arap ekseninde, Afrika tamamında, Avrupa Kuzeyi ile doğusunda, Amerika’ nın Güneyinde tekrar çatışma sancıları başladı. Kökleri, kültürleri, inançları, dilleri farklı toplulukların sorunları çoğalıyor. Kardeş olmasalar da birbirlerini tanırmış gibi sayan topluluklar zıtlaşıyor. Birçok ülkede modern yaşam felsefesi anlaşılamadığından hala onaylanmadı. Eski çağların akıl ve bilimleriyle henüz tanışan kesimlerde aydınlıklar alacakaranlık safhasında insanlar genelde gençlik evresindedir. Gelişme zayıflıkları, sağlıksızlıklar eski kötü duyguları canlandırıyor, bireyler ve grupları birbirini itiyor. Kemal Atatürk’ ün Yurtta ve Cihanda Sulh önerisi dünyaca kökleştirilemedi. Benliklerin sınırı dünyada çizilemedi. Topluluklarda ötekilerle uzlaşamıyor, eski zıtlaşmalar yenileniyor. Oysaki çağın bilimleri ileri akılla ekonomik ve cinsel farklardan kaynaklanan problemleri çözebilirler. O zaman üst yapıların dinginliğine ulaşılabilir. İnsan daha hızlı sıçrayarak hızla evrimselleşir. Türkiye ve çevresi anlatımlarım her yönüyle bundan…

Göç Rumlar’ın Anadolu’dan Mecburi Ayrılışı (1919-1923) Bedava Pdf İndir
Alt-Kültürler / Aralık 28, 2017

Göç Rumlar’ın Anadolu’dan Mecburi Ayrılışı (1919-1923)Yunanistan’da bulunan Küçük Asya Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanmış bir kitap Göç (Exodos). Rumların Anadolu’dan mecburi ayrılışları hakkında 1950’li, 1960’lı yıllarda yapılan sözlü tarih görüşmelerine, tanıklıklara yer veriyor. Göç edenlerin anlattıkları savaşın, insan hayatında nasıl acımasız bir mekanizma olarak yer alabildiğini, Rumlar ve Türkler arasında varolan sosyal hayatı nasıl altüst-ettiğini, milli kimliğin destansı yönüne nasıl bir katkıda bulunduğunu ve toplumsal hafıza üzerinde nasıl bir travmatik etkisi olduğunu ortaya koyuyor. 1919-1923 arası Anadolu’da yaşanan savaşın tarafları, kendi tarihlerinin bir parçası olan ve bir ‘kurtuluş’ ya da bir ‘felaket’ olarak tarif ettikleri savaşla hesaplaşabildikleri, bunu dokunulmaz bir hatıra veya şanlı geçmiş olarak değerlendirmekten vazgeçebildikleri oranda tarihle daha barışık bir ilişki kurabilecekler.

Hatırlıyorum / Türkiye’de Gayrimüslim Hayatlar Bedava Pdf İndir
Alt-Kültürler / Aralık 26, 2017

Hatırlıyorum / Türkiye’de Gayrimüslim HayatlarHatırlıyorum, gazeteci Yahya Koçoğlu’nun, Metis Siyahbeyaz dizisinde daha önce yer verdiğimiz Azınlık Gençleri Anlatıyor başlıklı röportajlarının devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde. O röportajlar azınlık gençlerinin sorunlarını dile getirmeyi amaçlıyordu. Hatırlıyorum ise gayrimüslimlere yönelik olarak cumhuriyet tarihi boyunca sürdürülmüş politikaların bireysel hayatları ne şekilde etkilediğini gözler önüne seriyor. Altmış yaşın üzerindeki Rum, Ermeni ve Yahudi on beş kişinin hayat hikayeleri ve tanıklıkları yer alıyor kitapta. Yakın tarihte azınlıkların yıkımına ve göçlerine neden olan Varlık Vergisi, 20 Kura Askerlik 6-7 Eylül gibi olaylara dair yakın tanıklıklar bunlar. Hatırlıyorum, Türkiye’de farklı dil, din ve kültürle varolabilmenin güçlüklerini ve her şeye rağmen bu toprakları kendi yurtları olarak benimsemiş gayrimüslim vatandaşların hayatta kalma direncini anlatan önemli bir çalışma.

Ezidiler & Bir Toplumun, Kültürün ve Dinin Tarihi Bedava Pdf İndir
Alt-Kültürler / Aralık 17, 2017

Ezidiler & Bir Toplumun, Kültürün ve Dinin Tarihi“Açıkyıldız, Ezidilerin -Irak, Suriye, Türkiye ve Ermenistan’daki- tüm geleneksel yerleşim bölgelerinde alan çalışması yürütmüş ve muhtemelen uzun zaman Ezidi maddi kültürü hakkındaki en eksiksiz araştırma olarak kalacak, aynı zamanda bu topluluğun tarihi ve inanç sistemine ilişkin yararlı bir genel bakış sağlayan bir kitap yazmıştır.” –Martin van Bruinessen, Utrecht Üniversitesi “Bu kitap, Ezidi mimarisinin ve yazarın bölgede yaptığı ayrıntılı alan çalışması ve seyahatlerle ortaya çıkardığı kutsal manzaraların analizi açısından özellikle değerlidir.” –Nelida Fuccaro, Londra Üniversitesi “Hem yaşayan geleneği, hem de Ezidi mirasının arkeolojik ve mimari yönlerini dikkate alan bilimsel bir çalışmanın yayımlanması özellikle memnunluk vericidir. Yazar, Ezidi araştırmalarına gerçek katkıda bulunan bu kitap için tebrik edilmelidir.” –Philip G. Kreyenbroek, Georg-August Üniversitesi “Bu kitapta sunulan veriler, Ezidilerin mimari ve ruhani tarihine çok değerli bir giriş oluşturmakta, böylece bunu vazgeçilmez bir başvuru kitabı yapmaktadır.” –Sebastian Maisel, Grand Valley Devlet Üniversitesi “Ezidi tarihi, dini ve maddi kültürü üstüne dikkat çekici ve orijinal, disiplinler arası bir çalışma.” –Dr. Khalil Jindy Rashow, Bağdat

İzmir Romanları & Yaşam – Kültür – Alışkanlıklar Bedava Pdf İndir
Alt-Kültürler / Aralık 14, 2017

İzmir Romanları & Yaşam – Kültür – AlışkanlıklarGünümüzde Çingene veya Roman olarak adlandırılan gruplara dünyanın çoğu ülkesinde rastlanmaktadır. Genelde olduğu gibi ülkemizde de Romanlar hakkında resmi kayıtlara dayanan, kesin bir sayı belirtmek mümkün değildir. Söz konusu belirsizlik, çoğu kere yerleşik olmadıkları için, bazen de resmi kayıtlarda özellikle yer almak istememeye dayandırılmaktadır. Bir bakıma belirsizlik bu toplumun kendisinden kaynaklanmaktadır. Romanlarla ilgili olarak yapılmış tüm çalışmalardaki ortak noktalar incelendiğinde, bu halktan; dünyanın birçok ülkesinde yaşadıkları, farklı isimlerle anıldıkları, Hindistan’dan tüm dünyaya yayıldıkları varsayılan, kendilerine özgü tarzları, marjinal meslekleri ve kültürleri olan göçebe bir topluluk olarak bahsedilmektedir. Kitapta; İzmir çevresinde yerleşip yaşamını sürdüren Romanların geçmişteki durumları, nereden geldikleri, farklı yaşantı biçimleri, kültürleri, dini inanışları, değişen ve küreselleşen dünyada meslekleri, sorunları ve sorunların çözümü için neler yapıldığı ve yapılabileceği, İzmir kentiyle ne kadar bütünleştikleri veya bütünleştirilme siyasetleri içindeki konumları incelenmiştir.Araştırmada ayrıca; Roman kavramı ve tarihçesi, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Romanların durumları, İzmir’deki Romanlar ve Roman Mahalleleri de ele alınmıştır